Chủ đầu tư hay tổng thầu ký hợp đồng với đơn vị tư vấn giám sát?

Chủ đầu tư hay Tổng thầu ký hợp đồng với đơn vị tư vấn giám sát?

 

Tình huống này ít gặp nên gây lúng túng cho cả chủ đầu tư và tổng thầu. Tuy nhiên, vấn đề này đã được quy định rất cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước.

 

Tư vấn giám sát ký hợp đồng với chủ đầu tư hay tổng thầu?

Công ty A là công ty TNHH MTV, chủ sở hữu 100% vốn của công ty là công ty cổ phần (trong đó Nhà nước sở hữu trên 90% vốn). Hiện công ty A là chủ đầu tư một dự án đầu tư xây dựng, thực hiện theo hình thức tổng thầu (EPC), việc lựa chọn nhà thầu EPC thông qua đấu thầu rộng rãi, hình thức hợp đồng trọn gói.

Trong quá trình thương thảo hợp đồng EPC có 2 cách hiểu khác nhau về nội dung liên quan trách nhiệm giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư và tổng thầu đối với hợp đồng EPC, cụ thể:

– Cách hiểu thứ nhất: Theo Khoản 3, Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều 3 Thông tư 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng thì trách nhiệm giám sát thi công xây dựng đối phần việc do tổng thầu thực hiện và các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện là của tổng thầu (tổng thầu có thể tự thực hiện hoặc đi thuê tư vấn giám sát để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc giám sát thi công xây dựng), chủ đầu tư không cần phải thuê tư vấn giám sát để giám sát thi công xây dựng.

– Cách hiểu thứ hai: Đối với hợp đồng EPC, chủ đầu tư phải có trách nhiệm giám sát thi công xây dựng (chủ đầu tư tự thực hiện hoặc thuê tư vấn giám sát) đối với phần việc do tổng thầu thực hiện và các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện và được thỏa thuận giữa chủ đầu tư và tổng thầu trong hợp đồng EPC về phần việc nào chủ đầu tư giám sát, phần việc nào tổng thầu giám sát (chủ đầu tư tự bỏ kinh phí thuê tư vấn giám sát những phần việc do chủ đầu tư giám sát).

Để có cách hiểu đúng nhất đối với công tác giám sát thi công xây dựng trong trường hợp hợp đồng EPC, hình thức hợp đồng trọn gói. Công ty A đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp nêu trên.

Công ty A cũng muốn biết, theo quy định hiện hành thì chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát thi công xây dựng không hay chỉ có trách nhiệm kiểm tra công tác giám sát thi công của tổng thầu và cử đại diện tham gia nghiệm thu công việc, giai đoạn thi công xây dựng, hạng mục và công trình đưa vào sử dụng?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, trách nhiệm giám sát thi công xây dựng đối với trường hợp áp dụng hợp đồng tổng thầu EPC hoặc chìa khóa trao tay như sau:

– Tổng thầu có trách nhiệm thực hiện giám sát thi công xây dựng đối với phần việc do mình thực hiện và phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. Tổng thầu được tự thực hiện hoặc thuê nhà thầu tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện giám sát một, một số hoặc toàn bộ các nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 26 Nghị định này và phải được quy định trong hợp đồng xây dựng giữa tổng thầu với chủ đầu tư.

– Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện giám sát thi công xây dựng của tổng thầu. Chủ đầu tư được quyền cử đại diện tham gia kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng của công trình và phải được thỏa thuận trước với tổng thầu trong kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 25 Nghị định này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0962529464